PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÉHO SERVERA BAGRE.SK A PRÁVNE OBMEDZENIA

SKÔR, AKO POUŽIJETE TENTO WEBOVÝ SERVER, SA POZORNE OBOZNÁMTE S NIŽŠIE UVEDENÝMI PODMIENKAMI. POUŽÍVANIE TOHTO WEBOVÉHO SERVERA ZNAMENÁ, ŽE S PODMIENKAMI SÚHLASÍTE. AK S PODMIENKAMI ("PODMIENKY") NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TENTO WEBOVÝ SERVER. 

Používanie webového servera

Prevádzkovateľ tohto serveru ("Prevádzkovateľ") vás oprávňuje na prezeranie a sťahovanie materiálov z tohto webového servera ("Webový server") len pre vaše osobné nekomerčné použitie za predpokladu, že všetky údaje, ktoré sa týkajú autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, zachováte vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa vyskytujú na tomto Webovom serveri, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo verejne ukazovať či šíriť alebo inak používať pre akýkoľvek verejný či komerčný účel. Akékoľvek používanie týchto materiálov na akomkoľvek inom web serveri či v inom sieťovom prostredí je zakázané. Materiály na tomto web serveri pod ochranou autorského práva a akékoľvek neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov z tohto Webového servera môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto Podmienok, vaše oprávnenie používať Webový server je automaticky ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Odmietnutie zodpovednosti

MATERIÁLY A SLUŽBY TOHTO WEBOVÉHO SERVERA SA POSKYTUJÚ "TAK, AKO SÚ", BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. Záväzky Prevádzkovateľa týkajúce sa jeho produktov a služieb sú určené výhradne zmluvami, na základe ktorých sú poskytované, a žiadny obsah tohto Webového servera by sa nemal vykladať ako zmena týchto zmlúv. Prevádzkovateľ ďalej neručí za správnosť a úplnosť materiálov a služieb na tomto web serveri. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tomto web serveri alebo zmeny produktov a cien v týchto materiáloch popísaných. Materiály a služby na Webovom serveri nemusia byť aktuálne a Prevádzkovateľ sa nezaväzuje, že bude materiály a služby na Webovom serveri aktualizovať.

Obmedzenie zodpovednosti

PREVÁDZKOVATEĽ, JEHO DODÁVATELIA ANI ĎALŠIE TRETIE STRANY SPOMÍNANÉ NA TOMTO WEBOVOM SERVERI V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA, NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ ALEBO VÝSLEDKY POUŽÍVANIA TOHTO WEBOVÉHO SERVERA, AKÉHOKOĽVEK WEBOVÉHO SERVERA, NA KTORÝ TENTO SERVER ODVOLÁVA, ALEBO MATERIÁLOV, INFORMÁCIÍ NA ALEBO SLUŽIEB VŠETKÝCH NICH WEBOVÝCH SERVEROV, BEZ OHĽADU NA TO, ČI PREVÁDZKOVATEĽ BOL NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÝ.

Podmienky, ktorým sa užívateľ podriadi

Prevádzkovateľ od vás nechce prostredníctvom tohto Webového servera prijímať dôverné ani chránené informácie. Akékoľvek materiály, informácie alebo iné oznámenia ("Oznámenie"), ktorá prenesiete alebo zašlite na tento Webový server, nebudú považované za dôverné ani za chránené. Prevádzkovateľ nebude mať ku Oznámením žiadne záväzky. Prevádzkovateľ a osoby ňou poverené budú smieť kopírovať, zverejňovať, šíriť, začleňovať a inak používať Oznámenie a všetky dáta, vyobrazenia, zvuky, texty a iné súčasti Oznámenie pre akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely. Identifikovateľné osobné informácie poskytnuté Prevádzkovateľovi za účelom získania produktov alebo služieb budú spracované Prevádzkovateľom alebo ním poverenými tretími stranami v súlade so zákonom č 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. Správcom osobných informácií je Prevádzkovateľ. Identifikovateľné osobné informácie poskytnuté Prevádzkovateľovi môžu byť Prevádzkovateľom odovzdané ďalej za účelom získania viac publicity pre zadané informácie. Je zakázané prenášať alebo zasielať na tento Webový server alebo z tohto Webového servera akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, ohovárajúce, neslušné, pornografické či iné materiály, ktoré porušujú akýkoľvek zákon.

Užívateľské diskusné skupiny

Prevádzkovateľ môže, ale nie je povinný, monitorovať alebo kontrolovať ktorékoľvek časti Webového servera, kam užívatelia prenášajú alebo zasielajú svoje Oznámenie alebo kde komunikujú výhradne medzi sebou, vrátane, ale bez obmedzenia, diskusných skupín, bulletinov či iných užívateľských fór, a obsah akéhokoľvek z takých Oznámení. Prevádzkovateľ si ponecháva právo odstrániť správy, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý by Prevádzkovateľ považoval za urážlivý, nactiutŕhačný, neslušný alebo inak neprijateľný.

Odkazy na webové servery tretích strán

Odkazy na webové servery tretích strán sú na tomto web serveri uvádzané len pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tento Webový server. Prevádzkovateľ nepreskúmal všetky tieto webové servery tretích strán, nie je zodpovedný za žiaden z týchto webových serverov či ich obsah a nemá na ne vplyv. Tieto servery teda nepodliehajú schváleniu Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ nevyhlasuje nič ohľadom týchto serverov ani ohľadom akýchkoľvek informácií, softvéru či iných produktov alebo materiálov, ktoré sa na nich nachádzajú, ani ohľadom výsledkov, ktoré možno docieliť ich používaním. Ak sa rozhodnete navštíviť ktorýkoľvek z webových serverov tretích strán, na ktoré tento Webový server odkazuje, konáte tak výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

Odkazy na tento Webový server

Webové stránky odkazujúce na tento Webový server musí spĺňať nasledovné podmienky:

  •  Môžu odkazovať na obsahy Webového servera, nesmú však replikovať.
  •  Nemali by vytvárať prostredie prehľadávača alebo okraja okolo obsahu Webového servera.
  •  Nemali by naznačovať, že Prevádzkovateľ schvaľuje danej stránky alebo produkty.
  •  Nemali by nesprávne prezentovať vzťah k Prevádzkovateľovi.
  •  Nemali by prezentovať nepravdivé informácie o produktoch a službách Prevádzkovateľa.
  •  Nemali by používať logo Prevádzkovateľa bez súhlasu Prevádzkovateľa
  •  Nemali by obsahovať obsah, ktorý by mohol byť vykladaný ako nechutný, urážlivý alebo kontroverzný, a mali by obsahovať iba obsah vhodný pre všetky vekové skupiny.

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ spravuje tento Webový server zo svojich kancelárií v Prahe a v Brne. Prevádzkovateľ netvrdí, že materiály na tomto web serveri sú vhodné alebo dostupné pre používanie mimo Českú republiku, a že prístup k týmto materiálom na územiach, kde je ich obsah protiprávny, je zakázaný. Nesmiete používať, exportovať alebo reexportovať materiály alebo služby dostupné na Webovom serveri alebo akúkoľvek ich kópiu či adaptáciu v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom či predpisom, vrátane, ale bez obmedzenia, zákonov a predpisov Českej republiky o exporte. Ak sa rozhodnete navštíviť tento Webový server z miesta nachádzajúceho sa mimo územia Českej republiky, robíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za zlučiteľnosť tejto aktivity s platnými miestnymi zákonmi. Tieto Podmienky budú vykladať a zostavené podľa zákonov Českej republiky bez toho, aby boli uvedené do platnosti akejkoľvek zásady kolízie právnych noriem.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek revidovať tieto podmienky tým, že aktualizuje tento zápis. Čas od času by ste mali navštíviť túto stránku a prečítať si aktuálne platné Podmienky, pretože pre vás sú záväzné. Určité ustanovenia týchto Podmienok môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi doložkami či podmienkami, ktoré sa nachádzajú na určitých stránkach Webového servera.