Slovak Croatian Czech English French German Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish

Pravidlá

Všeobecné podmienky

Vitajte v používaní internetovej služby prostredníctvom webových stránok www.bagre.sk (ďalej ako "Internetová služba"). Zaregistrovaním do Internetovej služby súhlasíte s nižšie podmienkami uvedenými. Preto žiadame, aby ste starostlivo prečítali podmienky!

1. Všeobecné informácie o Internetovej službe


Internetová služba je verejný internetový obchodný portál pre užívateľa ktorých cieľom je nájsť, nakupovať a predávať stroje, strojné zariadenia a vozidlá .

Internetová služba predstavuje aktuálny výber použitých strojov a ojazdených vozidiel od popredných výrobcov a predajcov.

Ďalej umožňuje umiestnenie inzerátov súkromným predajcom.

Internetová služba združuje kupujúci a predávajúci.

Účelom Internetovej služby je umožnenie zverejnenia inzerátov strojov a vozidiel na internete. Predajná dohoda ohľadom použitého stroja, alebo ojazdeného vozidla ponúkaného na predaj

na internetovej službe ("predmet") je vždy vypracovaná a uzavretá medzi predávajúcim a

kupujúcim priamo.

www.bagre.sk   sa v nijakom prípade neúčastní na transakcii, alebo kúpnej zmluve.

Všetky informácie o predmete zaisťuje predávajúci.

www.bagre.sk  nie je zodpovedný za informácie uvedené v inzerátoch na internetovej službe.

Účelom inzerátov zverejnených v Internetovej službe je iba informovať.

Hoci si www.bagre.sk  želá, aby predajcovia, ktorí používajú internetovú službu, boli opatrní a konali v dobrej viere, nemôže www.bagre.sk  zaručiť, že údaje poskytnuté predávajúcim sú bez chýb.

Pred nákupom predmetu, ktorý je ponúkaný na predaj na Internetové službe, je kupujúci povinný u predávajúceho overiť všetky informácie, ktoré môžu mať vplyv na kupujúceho ohľadom jeho rozhodnutie o kúpe. Pri nákupe použitého stroja cez Internetovú službu by kupujúci mal byť opatrný, ako keby kupoval podobné zariadenia prostredníctvom inzerátu v novinách alebo v inom médiu.

2. Ohľadne užívateľskej registrácie na internetovej službe
Ak sa chcete zaregistrovať ako užívateľ na www.bagre.sk internetovej službe, zadajte požadované užívateľské údaje a odsúhlaste dodržiavanie podmienok. www.bagre.sk  ukladá informácie, ktoré ste poskytli, čo znamená, že ich nemusíte pri ďalšom použití internetovej služby zadávať znovu.

Každý, kto sa chce zaregistrovať ako užívateľ služieb musí mať minimálnu vekovú hranicu

18 rokov!

Prijatím podmienok tejto internetovej služby, potvrdzujete, že informácie, ktoré ste poskytli, sú správne a že súhlasíte s okamžitým oznámením bagre e-mailom, ak nastane sa vašich údajoch zmena. www.bagre.sk  si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu bez udania dôvodu.

www.bagre.sk  môže zrušiť vaše používateľské práva, ak sú poskytnuté informácie nedostatočné alebo nesprávne, alebo ak ste zabudli oznámiť zmeny.

www.bagre.sk  vám môžete tiež odoprieť právo používať internetovú službu a zrušiť váš účet, ak budete konať proti podmienkam.

www.bagre.sk  má tiež k dispozícii prostriedky právnej ochrany, ktoré zákonom povolené.

Ak chcete používať internetovú službu, musíte mať užívateľské meno a heslo, ktoré musíte strážiť pred prístupom neoprávnených osôb. Ako užívateľa internetové služby, musíte okamžite informovať www.bagre.sk  e-mailom, ak tretia strana získala prístup k Vášmu užívateľskému menu alebo heslu. Až do chvíle doručenia Vašej správy ste zodpovedný za používanie internetovej služby pod Vaším užívateľským menom a heslom, hoci bolo použité Vami neautorizovanou osobou.

3. Ochrana osobných údajov

www.bagre.sk  rešpektuje súkromie jednotlivých užívateľov a snaží sa primeraným spôsobom zabrániť nevhodnému použitiu osobných údajov poskytnutých internetovej službe.

www.bagre.sk môže používať a prekladať informácie o zákazníkoch (napr. meno a e-mailových adries) tretím stranám, ak užívateľ v rámci svojej registrácie toto výslovne nezakáže. Dáta môžu byť odovzdávané dodávateľom príslušenstva, doplnkových produktov a finančných služieb, alebo k iným dodávateľom použitých strojov a služieb v súlade s www.bagre.sk  predpismi. Dáta môžu byť odovzdávané iba v rámci práv a povinností podľa platných právnych predpisov.

Ako registrovaný užívateľ Internetové služby súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov a prenos údajov uvedených v týchto všeobecných podmienkach.

4. Ohľadne inzercie

Inzerát, ktorý používateľ odoslal na www.bagre.sk, je považovaný za žiadosť o jeho zverejnenie na internetovej službe. Neexistuje žiadny zmluvný vzťah medzi užívateľom a www.bagre.sk  pred schválením inzerátu na zverejnenie na www.bagre.sk. Predávajúci je zodpovedný za umiestnenie inzerátu do príslušnej kategórie a podľa toho bude každý inzerát prezentovaný na webových stránkach www.bagre.sk,  (predávajúci ponúka vlastné použité stroje výpis na svojich vlastných internetových stránkach), a / alebo je prezentuje na vlastných intranet / extranet službách.

Užívateľ internetovej služby je zodpovedný za to, že získal potrebné práva a oprávnenia k ním umiestnenom obsahu na internetovú službu. Inzerovaný obsah by nemal porušovať práva duševného vlastníctva, alebo iné práva inej osoby, subjektu a nesmie obsahovať tvrdenie, alebo materiál, ktorého zverejnením by mohlo pre www.bagre.sk dôjsť k vzniku zodpovednosti za náhradu škody, alebo iné zodpovednosti. Užívateľ internetovej služby musí plne www.bagre.sk nahradiť akúkoľvek vzniknutú škodu, ak na www.bagre.sk umiestnil materiál, ktorého obsah nie je v súlade s týmto ustanovením.

Ak inzerát z nejakého dôvodu nie je možné zverejniť, kontaktuje www.bagre.sk ,  predajcu

e-mailom.

www.bagre.sk  si vyhradzuje právo vypovedať užívateľské práva predávajúceho, alebo kupujúceho ak tento nekoná v súlade s www.bagre.sk  predpismi, používa internetovú službu nesprávne, alebo v rozpore s dobrými mravmi. Požiadavky pre zverejnenie každého inzerátu sú hodnotené samostatne.

Inzerát môže prezentovať iba jeden objekt (ojazdený automobil alebo použitý stroj).

Povinnosťou predávajúceho je zabezpečiť, aby inzerát obsahoval správne údaje o produkte, dostatočné informácie o predmete, jeho stavu a ďalších faktoroch, ktoré sú dôležité z hľadiska kupujúceho v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami vlády a dobrými obchodnými mravmi. Súhlasíte s tým, že dodržíte informácie o cene, záruke a ďalšie informácie Vami uvedené pri inzeráte.

Je vašou povinnosťou oznámiť www.bagre.sk , ak inzerovaný predmet bol predaný, takže sa Váš inzerát môže byť zmazaný.

www.bagre.sk  má právo upravovať, klasifikovať a kopírovať všetky, alebo časti materiálu, ktorý ste zadali do internetovej služby a voľne používať vo svojom podnikaní.

www.bagre.sk  nie je schopný overiť, či informácie poskytnuté užívateľmi, sú správne. Preto je predávajúci plne zodpovedný za všetky náklady a škody, ktoré vzniknú na základe nesprávnych informácií poskytnutých www.bagre.sk .

Kedykoľvek máte právo a možnosť pozastaviť zverejnenie inzerátu. Poplatok za reklamu nebude účtovaný v prípade, že inzerát bol zrušený pred svojim zverejnením.

Vzhľadom k intervalom indexových údajov na www.bagre.sk  a bezpečnostným opatreniam, obsah platených inzerátov nie je okamžite vidieť na www.bagre.sk  internetovej službe.

Intervaly indexovanie sa môžu líšiť v závislosti na zaťažení servera.

Inzeráty zákazníkov zaplatenej www.bagre.sk  faktúrou, sú zvyčajne viditeľné na internete v priebehu niekoľkých hodín. Pre zaistenie bezpečnosti našich zákazníkov a návštevníkov, sú súkromné.

inzeráty kontrolované či neobsahujú podvodný či nezákonných obsah. Táto kontrola môže trvať až 72 hodín, potom sú inzeráty viditeľné na internetovej službe www.bagre.sk .

www.bagre.sk  je povinný vrátiť poplatok za inzerát, ak www.bagre.sk  neuverejní schválený inzerát. Kompenzácia nepublikovanej reklamy je obmedzená vo všetkých prípadoch na výšku platby za inzerát. Poplatok za inzerciu nemusí byť vrátený, ak reklama nebola zverejnená z dôvodov, ktoré www.bagre.sk nemá možnosť ovplyvniť či logicky predpovedať, alebo im zabrániť.

5. Poplatky a fakturácia

Bezplatne sa môžete zaregistrovať ako užívateľ internetové služby, čítať inzeráty, kontaktovať predávajúcich a odosielať otázky.

Zverejnenie jednotlivých inzerátov na internetovej službe je spoplatnené. Poplatky za zverejnený inzerát sú stanovené podľa aktuálneho cenníka. DPH sa priratúva k všetkým cenám uvedených v cenníku www.bagre.sk .

Zverejnenie inzerátu, ktorý je odoslaný na internetovú službu, je vždy podmienené zaplatením poplatku. Inzeráty sú hradené buď pomocou online bankovníctva, ZIRO, bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Na stránkach www.bagre.sk  sú odkazy na online bankovníctvo ktoré môžu byť použité k úhrade. Žiadny inzerát nebude zverejnený skôr, než sa bude zaplatený. Zmluvný zákazníci, ktorí uvádzajú na trh svoje ojazdené vozidlá a stroje na pravidelnej mesačnej báze, platia faktúrou podľa cenníka, alebo zákazníckej zmluvy.

6. Informácie o inzerovanej technike

www.bagre.sk  chce užívateľom zdôrazniť, že údaje o použitých strojoch a vozidlách na internetovej službe pochádzajú od predávajúceho.

Údaje o stave predmetov sú založené na subjektívnom posúdení zo strany predávajúceho jeho vlastným vnímaním stavu predmetu

Údaje o stave použitých strojov /vozidiel  teda nevychádzajú zo stanoviska nezávislého a neutrálneho hodnotiteľa. www.bagre.sk  nenesie zodpovednosť za správnosť týchto informácií.

7. Práva duševného vlastníctva

Texty, obrázky a programový materiál a ostatné materiály obsiahnuté v internetovej službe sú chránené v súlade s platnými právnymi predpismi. Internetová služba obsahuje materiál chránený právami duševného vlastníctva www.bagre.sk . Ak www.bagre.sk nedal výslovne písomný súhlas, nesmie jeho užívateľ tieto materiály distribuovať, publikovať, reprodukovať, sprístupniť verejnosti alebo komerčne či inak ho využívať, ak nie je záväzné právne predpisy inak.

8. Náhrada škody a obmedzenie zodpovednosti

www.bagre.sk  nezaručuje, že internetová služba bude fungovať bez chýb alebo že internetová služba a jej servery sú bez počítačových vírusov, alebo iných škodlivých mechanizmov. Ak využívanie internetovej služby povedie k potrebe servisu, alebo výmene zariadenia alebo dát, www.bagre.sk  nenesie zodpovednosť za tieto náklady. Internetová služba je dodávaná "tak ako je", a www.bagre.sk  nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené použitím internetové služby, prípadnými poruchami alebo zlyhaním internetovej služby.

Ak dôjde k chybe spôsobenej www.bagre.sk  v prípade spoplatnené služby, môže www.bagre.sk  zvoliť medzi opravou chyby, alebo vrátením poplatku za inzerciu inzerentovi. Výška odškodnenia je najviac rovná sume inzertného poplatku, ktorý užívateľ zaplatil www.bagre.sk  za použitie internetovej služby. www.bagre.sk  nie je zodpovedný za škody spôsobené užívateľom, alebo treťou stranou, alebo za škody, ktoré www.bagre.sk  nemohol odôvodnene predpovedať.

Na internetovej službe nájdete odkazy na internetové stránky, ktoré sú zverejnené externými poskytovateľmi služieb a ktoré sú nezávislé na www.bagre.sk . Hoci Vám www.bagre.sk ponúka odkazy na tieto služby, www.bagre.sk  chce poukázať na to, že tieto služby sú poskytované príslušnými poskytovateľmi služieb a majú byť použité za podmienok stanovených týmito dodávateľmi. www.bagre.sk  nie je akýmkoľvek spôsobom zodpovedný za produkty, alebo služby iných.

Celková zodpovednosť www.bagre.sk  podľa tejto dohody musí byť vo všetkých prípadoch obmedzená na 100 EUR, s výnimkou prípadov, keď škoda bola spôsobená úmyselným činom, alebo z hrubej nedbanlivosti.

9. Dostupnosť

www.bagre.sk  má právo bez predchádzajúceho upozornenia, úplne alebo čiastočne, pretvoriť, odstrániť, pridať alebo inak zmeniť obsah internetovj služby, alebo jej prevádzkovej doby, technických údajov, alebo iného obsahu. www.bagre.sk má právo dočasne pozastaviť dodávku internetové služby vzhľadom k údržbe, alebo zmene internetovej služby.

10. Zmena podmienok

Výber a design internetovej služby sa neustále vyvíja a preto si www.bagre.sk  vyhradzuje právo na zmenu podmienok svojich služieb. Zmenené podmienky sú ešte ako nadobudnú účinnosť vopred zverejnené na internetovej službe, alebo rozoslané e-mailom. Ak budete pokračovať v používaní internet service po termíne vykonaní zmeny, beriete na vedomie, že nové termíny sú pre vás záväzné, aj keď ste bol ako užívateľ registrovaný ešte pred tým, ako nové podmienky nadobudli platnosť.

 

11. Spätná väzba

Ak si myslíte, že materiál v ktorejkoľvek časti internetovej služby je nesprávny, alebo chybný, dajte nám prosím vedieť odoslaním informácií z "spätnej väzby", odkaz nájdete na hlavnej strane www.bagre.sk.  Popíšte, prosím, chybu alebo v detaile správy.

12. Neplatnosť podmienok

Ktorákoľvek z týchto podmienok môže byť považovaná za neplatnú, ak je v rozpore s platnými zákonmi.

13. Vyššia moc

www.bagre.sk  nie je zodpovedná za porušenie zmluvných povinností v dôsledku prekážok, ktoré sú mimo vplyvu strany (napr. štrajk, výluka, porucha dátovej komunikácie, požiar, krádež, poškodenie vodou, sabotáž, vandalizmus alebo iné takéto neočakávané udalosti), prekážky, ktoré strana rozumne nemohla predpovedať v čase uzatvorenia dohody a nezodpovedá za následky, ktorým účastník konania nemohol primerane zabrániť.

14. Platnosť podmienok

Tieto záväzné podmienky sa považujú za platné akonáhle ich prijmete. Tieto podmienky sú platné na dobu neurčitú.

www.bagre.sk  môže vždy odmietnuť užívateľovi právo používať Internetovú službu, ak užívateľ poruší tieto podmienky, narušuje činnosť iným používateľom alebo používania služby.

15 Predčasné ukončenie

Bez ohľadu na to, čo je inak predpísané, môže ktorákoľvek zo strán výpoveďou zrušiť zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak:
a) Ktorákoľvek zo zmluvných strán zásadne poruší svoje povinnosti podľa tejto dohody a nevykoná nápravu v lehote 30 dní po písomnej žiadosti.
b) Ktorákoľvek strana pozastaví platby, ponúka splátku, skrachuje, stane sa predmetom zadržanie alebo iné podobné okolnosti, dôjde k prípadu, ktorý je možné považovať za dôkaz úpadku alebo likvidácie.